در حال بارگذاری ...

مسابقه قهرمانی غیر متمرکز

تیراندازی با تفنگ و تپانچه
دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
میزبان: دانشگاه تهران
ثبت نام از طریق
https://setav.ir/user/championleague

نظرات کاربران